↑ Return to Dokumentumok

Szervezeti Működési Szervezet – Szent Vince Kollégium

“Nem jó az a fa, amely rossz gyümölcsöt terem,
és viszont nem rossz az a fa, amely jó gyümölcsöt terem”
Lukács 6,43

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

PREAMBULUM
I.FEJEZET A KOLLÉGIUM JOGÁLLÁSA
II.FEJEZET A KOLLÉGIUM CÉLJA ÉS FELADATAI
III.FEJEZET A KOLLÉGIUM VEZETÉSE
IV.FEJEZET A KOLLÉGIUM SZERVEZETE ÉS ÖNKORMÁNYZATA
V.FEJEZET A KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSI RENDJE
VI.FEJEZET A KOLLÉGIUMI FELVÉTEL RENDJE
V II.FEJEZET A KOLLÉGIUM LAKÓINAK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI
VIII.FEJEZET FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁS
IX.FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

PREAMBULUM

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. és módosításai alapján, valamint a törvény által nem szabályozott, de az intézmény zavartalan demokratikus működésének garantálása, a kollégiumban lakó diákok jogainak és kötelességeinek érvényesülése érdekében a Szent Vince Kollégium és Szakkollégium fenntartója, a kollégium vezetésével egyetértésben 2014. augusztus 1 – jén a következő módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot  / továbbiakban: Szabályzat / fogadta el. Jelen Szabályzat érvénybelépésével az 2003. június 1 – jén kelt Szabályzat hatályát veszti.

A Szervezeti és Működési Szabályzatban / továbbiakban Szabályzat / foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége a kollégium minden alkalmazottjának és lakójának. A Szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik, a kollégiummal kapcsolatba kerülve részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetve igénybe veszik helyiségeit, szolgáltatásait.

 

I. FEJEZET 

1. A KOLLÉGIUM JOGÁLLÁSA

1.1 A kollégium jogállását az 1997. 09.01 – én kelt és 2000. szeptember 1-én módosított  Alapító  Okirat állapítja meg, amely szerint az intézmény alapító és fenntartó szerve a Misszióstársaság / Lazaristák / Magyarországi Tartománya. Képviseli a tartományfőnök. A kollégium egyházi fenntartású non profit intézményként, önálló jogi személyként, egyszemélyi felelős vezetéssel működve, önálló gazdálkodást folytat. A kollégium keretében működik tagintézménye a Szent Vince Szakkollégium. A kollégium két helyszínen működik.

1.2 A kollégium neve és címe:
Szent Vince Kollégium és Szakkollégium
Piliscsaba, Templom tér 14  ( Szent Vince Ház, Clet Szent Ferenc Ház ) 2081 Pf. 46.
Tel: 06 / 26 –  575 – 400
Szent Lujza Ház: Piliscsaba, Egyetem u 1. 2087
Tel: 06 / 26 – 375 –083 / 2400
FAX: 06 / 26 – 375 – 083 / 2401

 

II.   FEJEZET

2.   A KOLLÉGIUM CÉLJA ÉS FELADATAI

A hallgatókat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar – ral / továbbiakban: PPKE BTK /együtt működve/ fogadja, és az ott folyó oktatást segíti. A bentlakásos ellátásra szoruló, illetve arra érdemes diákok elhelyezését az értelmiségi szakember képzés hatékony támogatását szolgálja. Ápolja, és tovább fejleszti, a magyarországi egyházi kollégiumi hagyományokat. Az öntevékenységre nevelés eszközeivel kívánja segíteni lakóit, hogy választott életpályájukra alkalmassá váljanak. Megfelelő tanulási és nevelési feltételeket teremt, otthont nyújt azoknak a diákoknak, akik az egyetemtől távol élnek, vagy más szociális okok miatt erre rászorulnak és tanulmányi előmenetelükkel, közösségi munkájukkal, magatartásukkal erre érdemesnek bizonyulnak.

Különös gondot fordít az esélykülönbségek csökkentésére, a hátrányos helyzetű tehetséges, szorgalmas diákok elhelyezésére. Erkölcsi és anyagi támogatást nyújt az arra érdemes diákoknak. Szervezi és támogatja a kollégiumban a keresztény értékek megismerését, a rendszeres gyakorló hitélet megvalósítását. Ösztönzi a magas színvonalú tanulmányi munkát, a hallgatók művelődését, testedzését és kulturált szórakozási formáit. Fellép az etikátlan, erkölcstelen, fegyelmezetlen, antiszociális személyek és jelenségek ellen. A kollégiumban, erre a célra kialakított részlegben helyet biztosít mozgáskorlátozott diákok számára, és segítséget nyújt kollégiumi életükhöz és tanulmányi munkájukhoz. A kollégium működését az érvényes pénzügyi és munkajogi törvények betartásával biztosítja. Eredményes gazdálkodásra törekszik, ennek érdekében szabad férőhelyeit hasznosítja. Kétszintes rendszerben működik: kollégiumként és szakkollégiumként.

 

III. FEJEZET

3.   A KOLLÉGIUM VEZETÉSE

3.1   A kollégium élén az igazgató áll. A kollégium igazgatóját a tartományfőnök nevezi ki és hívja vissza. A kollégium irányításával és működésével kapcsolatos feladatokat az igazgató látja el. Személyében felelős a kollégium jogszerű, rentábilis és zavartalan működéséért. A kollégium alkalmazottaival és a kollégiumban lakó diákokkal összefüggő minden kérdésben egyetértési jogot gyakorol. Megbízott helyettese: tanulmányi, nevelési ügyekben a kollégiumi tanár, üzemeltetési – működési ügyekben a vezető gondnok.

3.2   A kollégiumigazgató feladatkörében:

  • Felügyeli és koordinálja a kollégiumi tanulmányi és nevelőmunkát, a kollégium
  • fenntartásával és gazdálkodásával összefüggő feladatokat.
  • Gyakorolja a munkáltatói jogokat a kollégium alkalmazottai felett.
  • Folyamatosan kapcsolatot tart és szükség szerint együttműködik:
   a Misszióstársaság tartományfőnökével, más kollégiumok vezetőivel.
  • A diákönkormányzattal együttműködve a lehetőségek szerint biztosítja a kollégiumban működő diákkörök, diák szervezetek, klub és más rendezvények működési feltételeit.
  • Képviseli a kollégiumot, tevékenységéről a kollégium gazdasági, szervezeti működéséről szükség szerint, de legalább évente egyszer beszámol a tartományfőnöknek.
  • Irányítja és szervezi a kollégiumi alkalmazottak tevékenységét, munkájukról rendszeresen beszámoltatja őket. Feladataikat munkaköri leírásban szabályozza.
  • Szervezi és irányítja a kollégium pályázati tevékenységét.
  • A rentábilis működés érdekében szervezi, irányítja a kollégium szabad kapacitásának hasznosítását.
  • A kollégium hatékonyabb működése érdekében kollégiumi tanárokat, és a működést segítő technikai kisegítő személyzetet alkalmaz. Pl. könyvtárost, számítástechnikai szakembert stb.

.3  A kollégiumi tanárok, tutorok.

3.3  A kollégiumi tanárok és technikai alkalmazottak igazgatói megbízás és munkaköri leírás        alapján dolgoznak.

Tevékenységük kiterjed:

  • Közvetlen kapcsolattartás a hallgatókkal, a kollégiumi közösségekkel.
  • A Kollégiumi SzMSz és Házirend betartásának felügyelete.
  • Kezdeményező részvétel a hallgatói közösségek munkájában.
  • Az oktatási és nevelési célok érdekében végzett munka segítése.
  • Részvétel a kollégiumi etikai eljárásokban.
  • A diákok körében a hitéleti tevékenység szervezése, segítése.
  • A kollégiumi rendezvények előkészítése, szervezési feladatok ellátása.
  • Pályázati tevékenység segítése
  • A kollégiumi technikai, informatikai berendezések, eszközök használatának ellenőrzése, a rendszerhibák felderítése, elhárítása.

 

IV. FEJEZET

4.   A KOLLÉGIUM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

4.1   A kollégium szervezete

A kollégium két helyszínen három épületben működik. A templom tér 14. szám alatt a Szent Vince Házban, és a Clet Szent Ferenc Házban. Ez utóbbi ad otthont a Szent Vince Szakkollégiumnak. A Szent Lujza Ház a PPKE BTK területén az Egyetem u. 1 szám alatt működik. A kollégiumba jelentkezés elektronikus úton, a hallgatók felvétele a Felvételi Bizottság döntése alapján történik. Elhelyezésük a lehetőségek szerint az egyéni igények figyelembevételével történik. A kollégiumban a hallgatók önkormányzati szerveket és öntevékeny közösségeket hoznak létre.

Az öntevékeny közösségek feladatkörükben:

  • Támogatják tagjaik szakmai képzését, és önképzését. Gondoskodnak arról, hogy egymást a képzési követelmények teljesítésében hatékonyan segítsék.
  • Ösztönzik és szervezik tagjaik tanulmányi tevékenységét, igényes művelődését, szórakozását és testedzését.
  • Kezdeményezően és aktívan részt vesznek a kollégiumi hitélet, a keresztény közösség formálásban.
  • Tagjaikat érintő minden kérdésben véleményt nyilváníthatnak, illetve javaslatot tehetnek a kollégiumi diák-önkormányzati szerveknek, a kollégiumi tanároknak és a kollégium vezetőjének.

4.2. A kollégiumi diák-közösség szervei:

  • A diákság legfelsőbb testületi szerve a Kollégiumi Közgyűlés, amely megválasztja vezetőit. Kollégiumi Diák-önkormányzati Tanácsot választ. / KDT /
  • Kollégiumi közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell összehívni. Közgyűlést  hívhat össze a KDT, a kollégium igazgatója, és közgyűlést kell összehívni, ha a diákok 1/3 – a azt kéri.
  • Kollégiumi közgyűlést házanként kell összehívni, és házanként kell diákönkormányzatot választani.
  • A diák-önkormányzati testületek, tagjaik közül házanként, reszort felelősöket  választanak, valamint megválasztják a kollégiumi szintű diákönkormányzat elnökét és elnökhelyettesét.
  • A Közgyűlés határozatképes, ha a kollégisták  50 %- a, + 1 fő  jelen van.
  • Határozatképtelenség esetén 15 napon belül új közgyűlést kell összehívni, amely a részvételi aránytól függetlenül határozatképes.
  • A Clet Szent Ferenc Házban működő Szent Vince Szakkollégium, bár jogi és gazdasági szempontból a Szent Vince Kollégiumhoz tartozik, a diák-önkormányzata és tagjai felelősen, tanár elnök, vezetőtanár, kollégiumi tanár és szenior irányításával, – önálló szakmai program szerint dolgozik. A szakkollégium megalkothatja saját Szabályzatát Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát, ez azonban egyetlen pontjában sem ütközhet a kollégiumi szintű SzMSz – el.

4.3    A Kollégiumi Diák-önkormányzati Tanács feladat- és hatásköre:

  • Felelősen tervezi, szervezi és irányítja a kollégium diákközösségi életét, tanulmányi, vallási, szakmai, kulturális és sporttevékenységét, egyeztetve a kollégiumi tanárral, a kollégium igazgatóval. A kollégium vezetéssel részt vesz a Házirend elkészítésében.
  • A kollégiumban lakó diákokat képviseli a kollégiumban és a kollégiumon kívül.
  • Szervezi és segíti a kollégiumi rendezvényeket.
  • Javaslatot tesz a kollégium-fejlesztési program egyes területeire.
  • Javaslatot tesz egyes, a hatáskörébe tartozó pénzeszközök felhasználásáról. / Pl. a diákok által a kollégiumnak benyújtott pályázatok elbírálásánál. /
  • Szükség szerint, de legalább havonta ellenőrzi a kollégium rendjét és tisztaságát. ( A közösségi helyiségeket és lakószobákat is ). Az eredményről tájékoztatja a kollégiumi tanárt és /vagy/ az igazgatót, azt dokumentálja.
  • Ellenőrzi a kollégium tulajdonában lévő eszközök használatát. A biztonsági díjat érintő, nem előírásszerű használatból eredő kár(oka)t, a hiányokat jelenti a gondnoknak, ha ismert  a  felelős(ök) megnevezésével.
  • Javaslatot tesz az arra érdemes diákok jutalmazására vagy elmarasztalására.
  • Részt vesz a kollégiumi pályázatok kidolgozásában.

4.4   A Kollégiumi Diák-önkormányzat működése

4.4.1 A Kollégiumi Diák-önkormányzat vezető szerve a Diákönkormányzati Tanács. A KDT mandátumainak keletkezése:

   • A KDT tagjait a kollégiumban lakó diákok nyílt vagy titkos szavazással választják meg. A testület választott tagjai a kollégiumban jogszerűen lakó diákok felelős vezetői, képviselői. A választás előkészítése és lebonyolítása erre az alkalomra alakult Választási Bizottság feladata. A Szent Vince ház KDT-je három tagú, ebből egy tagot a fenntartó delegálhat.
   •  A KDT -be az a kollégiumban jogszerűen lakó diák választható, akit a Választási .Bizottság a kollégium fenntartó és vezető, valamint a kollégisták véleménye és a jelöltek meghallgatása alapján a választás időpontja előtt 8 nappal jelöltként választásra nevez. A választás időpontját és a jelöltek névsorát a választás előtt 8 nappal közzé kell tenni. Amennyiben a feladatra 3-nál nem több jelölt jelentkezik, választást kiírni szükségtelen. Ha 3-nál kevesebb a jelölt, a KDT tagjai kérnek fel valakit újabb tagnak.
   • A KDT  ülésein a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt. Üléseit bármelyik tag összehívhatja, az ülést annak indítványozója vezeti, a rendszeres ülést pedig valamelyik társelnök, megegyezés szerint felváltva.
   • A választást megelőzően  célszerű egy választást előkészítő gyűlést tartani, amelyen a jelöltek bemutatkoznak, és bemutatják programjaikat. A leendő KDT legitimitása érdekében törekedni kell arra, hogy az előkészítő gyűlésen, és a választáson a kollégisták minél nagyobb számban jelenjenek meg.
   • Az eredmény összesítése után a legtöbb szavazatot kapott hallgatók közül alakítják meg a KDT-t. A KDT tagjai azonos tisztségviselők, mindhárman társelnökök. A feladatköröket, reszortokat egymás között osztják be. Ha a választás után, illetve a következő választásig valaki kikerül a testületből, akkor, a KDT döntése alapján, vagy új választást tart, vagy a  a kieső után a sorrendben következő legtöbb szavazatot kapott hallgató lép helyére.
   • A KDT akkor határozatképes, ha a 3 főből legalább 2 jelen van.
   • A KDT ülésein minden tagot indítványozási, vélemény-nyilvánítási jog illet meg.
   • A KDT határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
   • A KDT üléseire nem KDT tagokat is meghívhat. Az ülésen résztvevő nem KDT-tag szavazati joggal nem rendelkezik.
   • Személyi kérdésekben titkos szavazás rendelhető el, ha azt már egy  KDT tag kéri.
   • A választás eredményét a kollégium összes lakója köteles tiszteletben tartani.
   • A KDT határozatainak nyilvánosságra hozataláról a KDT által a gyűlésen megbízott személy gondoskodik.

4.4.2   A KDT  mandátumának megszűnése

   • Az új KDT megválasztásával a hivatalból távozó KDT mandátumai automatikusan megszűnnek. A folyamatban levő ügyeket az új KDT köteles a régitől átvenni.
   • Ha a  két választás között a KDT bármely okból működésképtelenné válik, az összes tag jelenlétében egyhangú szavazással oszlatja fel magát. Feloszlatás esetén automatikusan új választást kell kiírni.
   • Az új KDT megalakulásáig a régi KDT ügyvivőként dolgozik.
   • Az újonnan választott KDT teljes jogkörrel működik a következő választásig.

4.4.3   Egyes képviselők mandátumának megszűnése

   • A mandátumok megszűnésének lehetséges okai: a képviselő testületből való visszahívás, kizárás vagy kilépés illetve a kollégiumi tagság elvesztése.
   • A visszahívás abban az esetben lép életbe, ha a szavazásra jogosult hallgatók 2/3-a vagy a kollégium igazgatója a visszahívás mellett dönt
   • A KDT határozata értelmében az intézményvezető jóváhagyásával a képviselő részletes indoklás mellett kizárható a testületből, ha a KDT a kizárás mellett dönt.
   • A képviselő bármikor kiléphet a testületből. Ezt a lépését a KDT minden tagjával és a kollégium igazgatójával is közli.
   • A távozó testületi tag tisztségét az előző választáson sorrendben legtöbb szavazatot kapott hallgató veszi át.

4.5   A Kollégiumi Diáktanács tisztségviselői:

   • A KDT 3 egyenlő jogú társelnökből áll, akik katolikus vallásúak és feladatukat lemondásig vagy kizárásig vállalják.

4.5.1   A KDT tagjainak feladat és hatásköre:

A KDT tagjai a rájuk háruló feladatokat önként felelősségük teljes tudatában végzik.

     Feladatukhoz tartozik:

   • A KDT működési programjának meghatározása, a reszortok kiosztása. A kiosztott feladatokat igény esetén újra lehet tárgyalni.
   • A kollégium féléves programjának összeállítása, szervezése.
   • A KDT üléseinek előkészítése, összehívása, vezetése
   • A KDT által hozott határozatok közzététele, gondoskodnak azok végrehajtásáról.
   • A kollégiumi diákok képviselete. A kollégiumvezető megbízásából a kollégiumot a kollégiumon kívül is képviselhetik, de ezt a jogot másra nem ruházhatják át.
   • Az elsős diákok segítése az egyetemi és kollégiumi életben.

 

V. FEJEZET.

5.   A KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSI RENDJE

5.1 A Szent Vince Kollégium a Szervezeti és Működési Szabályzatban  és mellékleteiben illetve a Házirendben megfogalmazott szabályok szerint működik.

5.2 A kollégium a szorgalmi és vizsgaidőszakban folyamatosan működik. A portaszolgálat munkanapokon 8-16 óráig tartó ügyeleti rendszerben látja el feladatát. Az éjszakai szolgálati rendet a házirend szabályozza. A nagy egyházi ünnepek és a hosszabb egyetemi tanulmányi szünetek alatt a kollégium zárva tarthat. Ez nem akadályozhatja a diákok tanulmányi és vizsga rendjéből következő működési kötelezettségeket. A  karbantartói szolgálat napközben 8 órától  16 óráig működik. Rendkívüli meghibásodás, vagy vészhelyzet esetén, amely a kollégium működését akadályozza meg az igazgatót azonnal értesíteni kell. Vészhelyzet esetén a Munka és Tűzbiztonsági Szabályzat előírásait követve kell eljárni.

5.3 A kollégium étkeztetést a hallgatók számára nem biztosít. A teakonyha használata a munka és tűzbiztonsági és higiénés rendszabályok megtartása mellett rendeltetésének megfelelően lehetséges.

5.4 A kollégium helyiségeit csak rendeltetésüknek megfelelően arra a célra lehet használni, amelyre kialakították. A helyiség eltérő rendeltetés céljára történő használatához a kollégiumvezető előzetes engedélye kell.

5.5 A kollégium helyiségeiben a bútorzat átrendezése, más helyiségekbe történő áttelepítése tilos! A lakószobák és közös helyiségek, a bennük található berendezési tárgyak rongálása, a károkozás fegyelmi és anyagi következményekkel jár.

5.6 A Misszióstársaság, mint a Szent Vince Kollégium fenntartója a kollégium mellett működteti az épületegyüttesben található kápolnát is. A kápolnában tartott szentmiséket és más egyházi összejöveteleket szabadon látogathatják a kollégium lakói és mások is.

 

VI. FEJEZET.

6.   A KOLLÉGIUMI FELVÉTEL, A BE ÉS KIKÖLTÖZÉS RENDJE

6.1 Kollégiumi elhelyezést a Felvételi Bizottság javaslata alapján felvett diák kaphat. A felvételnél alkalmazott szempontok:

  • állandó lakóhelyük az egyetem és gyakorlóiskolája székhelyétől távol van,
  • megfelelő bejárási lehetőségeik nincsenek,
  • családi és szociális körülmények miatt a tanuláshoz szükséges feltételek az otthoni környezetben hiányoznak.
  • plébánosi ajánlás és a gyakorló hitéleti tevékenység előnyt jelent a felvételnél
  • elhelyezést kaphat a PPKE – el nappali hallgatói jogviszonyban álló hallgató és valamely ösztöndíjrendszerben, doktorandusz vagy   posztgraduális képzésben, illetve a kollégium szervezésében érkező hallgató és előadó.
  • a kiváló tanulmányi, sport és művészeti eredmények, a szakkollégiumi tagság előnyt jelentenek.

6.1 Kollégiumi elhelyezésre a felvett hallgató a tanulmányi időszak alatt jogosult. A nem tanulmányi időszakra terjedő kollégiumi elhelyezési igények elbírálása külön – elsősorban szervezési és gazdaságossági – szempontok alapján történik. A kollégiumi elhelyezés egy tanulmányi évre szól, de ha a Szabályzatban szereplő kizáró okok egyike sem forog fenn, újrajelentkezés alapján a teljes tanulmányi időszakra ismételhető. A tanulmányait részlegesen vagy végleg befejező hallgató, a tanulmányi és vizsgaidőszak vége előtt, a számára visszajáró kollégiumi díj megtérítése mellett, a kollégium elhagyására kötelezhető. A tanév közben önszántából tanulmányi vagy egészségügyi ok nélkül kiköltöző hallgató, a kiköltözéssel anyagi hátrányt okoz a kollégiumnak.

6.2 Kollégiumi elhelyezés iránti igényüket a jelentkezők elektronikus úton, a kollégium honlapján intézhetik. Ugyanitt értesülhetnek a felvételi eredményről.

6.3 A kollégiumi elhelyezés külön intézkedés nélkül megszűnik a tanév végén, továbbá ha a hallgató

  • hallgatói jogviszonya megszűnt, vagy azt szünetelteti,
  • szabályzatban rögzített módon nem tesz eleget kollégiumi díjfizetési kötelezettségének,
  • fegyelmi úton jogerősen kizárták a kollégiumból.
  • a kollégiumból történő kiköltözési szándékot 8 nappal azt megelőzően jelezni kell a kollégium gondnokánál.

6.5  A Kollégiumi Felvételi Bizottság tagjai:

  • A Szent Vince Kollégium diák-önkormányzat három tagja
  • A Szent Vince Kollégium igazgatója.
  • A szakkollégiumi felvételt a szakkollégiumi Felvételi Bizottság intézi.

  A kollégiumi férőhelyek elosztását, a felvett hallgatók szobabeosztását a KDT készíti el.

6.6  A kollégiumi díjfizetéssel, a beköltözéssel kapcsolatos teendőkről tájékoztatást kap  a diák. A felvételt nyert hallgatóknak a kollégiumba történő első, illetve a kollégiumi tagság megszakítása utáni ismételt beköltözés után bentlakási megállapodást kell kötni. A diák csak ennek aláírása után lesz teljes jogú lakója a kollégiumnak. A bentlakási megállapodást a Szabályzat melléklete tartalmazza.

 

VII. FEJEZET.

7. A KOLLÉGIUM LAKÓINAK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI

7.1 A kollégium lakója köteles:

  • A kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét és más szabályzatait megismerni és betartani.
  • Megismerni és betartani a kollégiumra vonatkozó munka, tűz, és vagyonvédelmi, valamint higiénés szabályokat.
  • A kollégiumi térítési díjat és a szabályzatokban meghatározott egyéb díjakat határidőre befizetni.
  • A kollégium berendezéseit, eszközeit és a rábízott egyéb használati tárgyakat a Házirendben meghatározott módon megőrizni és rendeltetésszerűen használni, az okozott kárt megtéríteni.

7.1 A Szent Vince Kollégium lakójától elvárható:

  • Részt vegyen a kollégium vezetői és önkormányzati testületek határozatainak végrehajtásában.
  • Választott önkormányzati tisztségét legjobb tudása szerint ellássa.
  • Közreműködjön a kollégium, illetve alapközösségei által szervezett tanulmányi, vallási, művelődési, sport és más szabadidős rendezvények megszervezésében, megvalósításában.

7.1 A kollégium lakója jogosult:

  • A meghatározott módon részt venni a kollégium önkormányzati testületek munkájában.
  • Írásban vagy szóban kérdést intézni a Kollégiumi Közgyűléshez, a KDB elnökéhez és tagjaihoz illetve a kollégiumi önkormányzat és vezetés bármely tisztségviselőjéhez, amelyre az érintett önkormányzati testület legközelebbi ülésén, a tisztségviselő pedig 15 napon belül köteles választ adni.
  • A Szabályzatban, a Házirendben meghatározottak szerint használni a kollégium létesítményeit, és eszközeit.
  • Érdeklődési körének illetve választott témájának megfelelően részt venni a kollégium szakmai, kulturális és vallási rendezvényein, az öntevékeny közösségek munkájában.
  • A Szabályzat és a Házirend előírásai szerint vendéget fogadni.
  • Bármely személyét sértő intézkedés esetén panasszal fordulhat a KDT-hez, a kollégium nevelőtanárához vagy igazgatójához.
  • Férőhelyét és a kollégium eszközeit a lehetőségek szerint zavartalanul használhatja, és a szabályzatok előírásainak megtartása mellett, és az együttélésből eredő szükségszerű kötöttségeken túl, zavartalanul tanulhat és élhet a kollégiumban

 

VIII: FEJEZET.

8.   ETIKAI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁS RENDJE

8.1 Etikai eljárás rendje

  • A kollégium érdekében dolgozó diákvezető és diák hasznos tevékenysége elismerést, jutalmat érdemel. Ez lehet erkölcsi és anyagi megbecsülés.
  • Az a hallgató, aki a kollégium Szabályzatát, Házirendjét és más szabályzatait súlyosan megszegi, fegyelmi vétséget követ el és ezért ellene fegyelmi eljárást kell kezdeményezni
  • A kollégiumi etikai eljárást kezdeményezhetik az önkormányzati testület vezetője és tagjai, a kollégium vezetője és nevelője, illetve bármelyik kollégista.
  • Az etikai eljárás megindítása a kollégiumi  Etikai Bizottság feladata / EB /. Etikai eljárás esetén a KDT átminősül EB-vé.
  • Az EB az ügyben érintett kollégistát és a tanúként szereplőket a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőzően 8 nappal köteles értesíteni.
  • Az etikai eljárás során mind az ügyben érintett kollégistát, mind a tanúkat meg kell hallgatni. Az eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni.
  • Ha az etikai eljárásban érintett hallgató távolmaradását az eljárás lefolytatását megelőzően 24 órával az EB elnökének írásban nem jelezte, illetve, ha távolmaradása indokát az EB nem tartja elfogadhatónak, akkor a fegyelmi eljárás a hallgató távollétében is lefolytatható. Ellenkező esetben az EB elnöke köteles az eljárást elnapolni, és új időpontot kitűzni, amelyről az érintetteket írásban kell értesíteni.
  • Ha a fegyelmi vétség megállapítást nyert, az EB indokolt írásbeli határozattal a vétkes kollégistát fegyelmi büntetésben részesíti. Az eljárást Határozattal zárja le. A Fegyelmi Határozat 1- példányát meg kell küldeni az ügyben érintett hallgatónak és a kollégium igazgatójának.

8.2 Kiszabható büntetések:

  • az adott félév bentlakási szerződésének felbontása
  • kizárás a kollégiumból meghatározott időszakra
  • kizárás a kollégiumból a tanulmányok teljes idejére
  • kizárás és eltiltás a kollégium látogatásától

8.2.1 A kollégium Szabályzatát és Házirendjét megsértő, de nem a Szent Vince Kollégiumban lakó hallgatót az igazgató vagy az etikai bizottság felelősségre vonhatja, és a kollégium látogatásától meghatározott időre vagy véglegesen eltilthatja.

8.2.2 A büntetés kiszabása helyett az eljárás megszüntetése mellett írásbeli figyelmeztetés is alkalmazható, ha az elkövetett fegyelmi vétség az eset összes körülményeire tekintettel olyan súlyú, hogy a legenyhébb fegyelmi büntetés kiszabása is szükségtelen.

8.2.3  Súlyos, un. minősített fegyelmi vétség esetén a kollégista bentlakását fel lehet függeszteni, a felfüggesztésről az igazgató dönt.

8.2.4 Az írásbeli figyelmeztetés, amelyet a kollégiumvezető ad ki, nem fegyelmi büntetés, de a kollégiumba való felvételnél, illetőleg esetleges későbbi fegyelmi vétség elbírálásánál figyelembe vehető.

8.2.5 Amennyiben a kollégista kétszer részesült már írásbeli figyelmeztetésben, ellene fegyelmi eljárást kell indítani.

8.2.6 Fegyelmi eljárás nélkül felbontható annak a kollégistának a bentlakási megállapodása az adott félévre, aki a kollégiumi díjak befizetését a megadott határidőig nem teljesíti, azt a saját hibájából elmulasztja.

8.3 A kártérítési eljárás rendje

  • A kollégista a kollégiumnak okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. Az esetleges károkozás anyagi fedezetének biztosítékául a kollégiumba történő beköltözéskor biztonsági díjat kell fizetni.
  • A kollégiumi vagyon megóvása érdekében a kollégisták az általuk használatra átvett kollégiumi vagyontárgyakért ( pl.: porszívó, vasaló, számítógép stb.) egyénileg, a közös használatra szolgáló felszerelési, berendezési tárgyakban keletkező hiányért vagy egyéb kárért felróhatóságuk (vétkességük ) arányában együttesen felelnek.
  • Minden rongálással, töréssel stb. okozott kárt az elkövető köteles megtéríteni. A levonásra került biztonsági díjat nyolc napon belül pótolni kell.
  • Ha többen közösen okoznak kárt, felelősségük a kollégiummal szemben egyetemleges, de a kárért közrehatásuk arányában is elmarasztalhatók. A kár illetve annak megtérítése a kárt okozó hallgatók között egyenlő arányban oszlik meg, ha közrehatásuk arányát nem lehet megállapítani.
  • A kollégista, ha nem okozott kárt a kollégiumban, kiköltözéskor az általa befizetett biztonsági díjat visszakapja.
  • A kollégiumi rend és higiénés előírások megtartása minden kollégista elsőrendű érdeke és kötelessége.  Ennek érdekében a diák(ok) által történt mulasztás esetén – a kaució rovására- külső munkaerő alkalmazása is lehetséges.

 

IX. FEJEZET

9.   ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1 A kollégium jobb kihasználása érdekében, a kollégium átmenetileg szabad férőhelyeit hasznosítani lehet. Ez a diákok kollégiumi elhelyezését nem veszélyeztetheti. A gazdaságos üzemeltetés érdekében a lehetőségek szerint szálláshelyek teljes kihasználását kell biztosítani.

9.2 A kollégiumi felvételnél a férőhelyek 5 % – val a fenntartó  rendelkezik.

9.3 A szabályzat a kollégium más okirataival és kiegészítő rendelkezéseivel együtt érvényes.

9.4 A Sz.M.Sz- t a Misszióstársaság tartományfőnöke és a Szent Vince Kollégium igazgatója  hagyta jóvá és a KDT tagjai véleményezték.

 

Piliscsaba, 2014. augusztus 1.