↑ Return to Dokumentumok

A Szent Vince Kollégium Házirendje

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 A Szent Vince Kollégium Házirendje ( továbbiakban Házirend ) a kollégiumba felvételt nyert diákok életrendjét szabályozza, a Szervezeti és Működési Szabályzattal, a Munka és Tűzvédelmi Szabályzattal és más kiegészítő előírásokkal összhangban. Szabályozza a kollégiumba történő be-és kiköltözéssel, a térítési díj fizetéssel, a vendégfogadással, a takarítással és a kollégiumi életvitellel kapcsolatos egyéb tudnivalókat. Betartása a kollégiumban lakó és ott dolgozó alkalmazottakon kívül azoknak is kötelessége, akik vendégként, vagy látogatóként csak rövidebb időt töltenek az épületben vagy hozzá tartozó területen.

1.2  A kollégium területén csak az emberi együttélés szabályait megtartó és a közösséget nem sértő magatartás engedhető meg. A kollégista a kollégiumi jelentkezéssel és felvétellel elfogadja a kollégiumi szabályzatok előírásait, vállalja az egyházi kollégiumi hagyományok ápolását és továbbfejlesztését, valamint részt vesz a kollégiumi rendezvények megszervezésében, és megvalósításában. Külső megjelenése, öltözködése, viselkedéskultúrája, beszéde  feleljen meg az egyházi  kollégium   diákjától elvárható erkölcsi, etikai normáknak.

1.3 A kollégiumba a felvétel és  a diákok elhelyezése a Kollégiumi Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékleteinek rendelkezései szerint történik.

1.4 A kollégiumba felvett hallgató köteles eleget tenni a beköltözéstől, valamint a kollégiumból történő végleges kiköltözéstől számított 48 órán belül a lakcím-bejelenkezési illetőleg az ideiglenes lakcím megváltoztatása és megszűnése iránti kijelentkezési kötelezettségének.

2. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

2.1 A BE ÉS KIKÖLTÖZÉS RENDJE

2.1.1 A felvételt nyert diákoknak a kollégiumba  a tanév elején, a Felvételi Tájékoztatóban meghatározott időpontban és módon lehet beköltözni.

2.1.2 A kollégista a kollégiumba történő beköltözéskor bentlakási megállapodást köt. Az ehhez szükséges formanyomtatványt a portán kap. A kollégiumi jogviszonya csak ennek aláírása után lesz teljes érvényű.

2.1.3  A kiköltözés rendjét a Kiköltözési Tájékoztató tartalmazza. A tanév közbeni kiköltözési szándékot a kiköltözést megelőzően 8 nappal írásban kell a gondnoknak bejelenteni. Kollégiumi férőhelyet időszakosan lemondani csak kivételesen, külön megállapodás szerint lehet.

2.2 A KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE

2.2.1 A kollégiumi térítési díjat és a biztonsági díjat a beköltözés előtt csekken, a kollégium számlájára kell  befizetni. A térítési díjat egy tanulmányi félévre /5 hónapra/ előre egy összegben kell befizetni. A befizetésről szóló igazoló szelvényt a portásnak be kell mutatni. A kollégiumi térítési díj és a biztonsági díj fizetésével kapcsolatos ismertetést a kollégium honlapján kaphat, illetve erről tájékoztatást lehet kérni a kollégiumban.

2.3 A KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSI RENDJE

2.3.1 A hallgató szorgalmi és vizsgaidőszakban lakhat a kollégiumban.

2.3.2 A kollégium reggel 7 – től este 23 óráig  portaszolgálattal működik (Szt. Lujza Ház) és 8-tól 16 óráig (Szt. Vince és Régis-Clet Szt. Ferenc Ház). Amikor portaszolgálat szünetel kollégiumba bemenni vagy onnan kimenni belépő kártyával lehet. A kollégium területén éjszaka minden zajos tevékenység  /kiabálás, hangos beszéd, rádiózás, magnózás – kivétel a fülhallgató -, ajtócsapkodás/ tilos! A zavaró fényforrás használatát mellőzzük.  Kivételt képez, ha vészhelyzet van. Akkor a Munka és Tűzvédelmi Szabályzat előírásait követve kell eljárni.

2.4 A LÁTOGATÁS ÉS VENDÉGFOGADÁS RENDJE

2.4.1 A kollégium lakói látogatókat a társalgóban reggel 8 és este 22 óra között fogadhatnak. A látogató magatartásáért, a látogatási idő betartásáért az őt fogadó hallgató felel.

2.4.2 A  hozzátartozókra ismerősökre és a nem kollégista nappali tagozatos hallgatókra a látogatókra vonatkozó előírások érvényesek.

2.5 A LAKÓSZOBÁK ÉS KÖZÖS HELYISÉGEK RENDJE

2.5.1 A lakószobákban és közös helyiségekben található berendezési tárgyakért a hallgatók anyagilag is felelősséggel tartoznak. A lakószobákból és közös helyiségekből berendezési tárgyakat kivinni, megcserélni nem szabad. A szobák szépíthetők, de a dekoráció nem sértheti a jó ízlést, és nem rongálhatja a berendezést illetve a falakat. A kollégiumban csak az eredetileg ott rendszeresített fűtő- és főzőeszközök használhatók. A kollégium épületében, berendezési tárgyaiban előforduló meghibásodásokat azonnal jelenteni kell a gondnoknak.

2.5.2 A lakószobákat az ott lakó hallgatóknak kell rendszeresen takarítani, tisztán tartani. A közösen használt helyiségek /folyosó, teakonyha, fürdőszoba, WC, tanulószoba/ takarítása nem a diákok feladata, de a közös helyiségek tisztántartása a higiénés előírások betartása mindenkinek alapvető érdeke és kötelessége. Az étkezés utáni mosogatás és takarítás, minden kollégista kötelessége. Ennek elmulasztása anyagi és fegyelmi következményekkel jár. Különös gondot kell fordítani az élelmiszerek tárolására, az ételmaradékok, a hulladék eltakarítására. Használat után mindig tisztán hagyjuk a konyhát és a fürdőszobát, WC-t. Élelmiszert, különösen a gyorsan romlót csak hűtőszekrényben, névvel ellátva, dobozolva, vagy csomagolva  tároljunk. A hűtőszekrényt szükség szerint, de általában 2 hetente ki kell olvasztani és takarítani. Ez a takarítónővel történő egyeztetés után történhet meg. Elmulasztása esetén a takarítónők a hűtőszekrény tartalmát kiürítik és kitakarítják.

2.5.3 A kollégium épületében tilos a dohányzás! Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad.

2.5.4 A kollégium területén szeszesitalt fogyasztani tilos!. A Szent Vince Kollégium lakójának kábítószerrel kapcsolatos bármilyen tevékenység folytatása tilos!

2.6 ZÁRÓ RENDELKEZÉS

2.6.1 A Házirendben foglalt előírásokat szükség szerint, de évenként egyszer felül kell vizsgálni, és az időszerű korrekciókat el kell végezni.

Piliscsaba, 2014. augusztus 1.