↑ Return to Dokumentumok

A Szent Vince Szakkollégium Szervezeti Működés Szabályzata

Tartalom

I. Általános rendelkezések
1. A szakkollégium célja
2. A szakkollégium szervezete, mûködése
2.1 Vallási terület
2.2 Bölcsészettudományi terület
3. Szervezeti felépítés
3.1 Mûködés rendje, feladatai
3.1.1 A Kuratórium
3.2.2 A szakkollégium elnöke
3.2.3 Vezetõtanár
3.2.4. A vezetõtanár feladatai
4. Gazdasági, fejlesztési terület
5. A szakkollégiumi tagság
5.1 A szakollégiumi tagok jogai
5.2 A tagok kötelezettségei
5.3 A tagok felvétele
5.4 A tagság megszûnése
6. A Diák-önkormányzat
6.1 A Diák-önkormányzat mûködése
6.2 A Diák-önkormányzat jog és hatásköre
6.3 A Diák-önkormányzat tisztségviselõi
6.3.1 A titkár jog és hatásköre
6.3.2 A tanulmányi referens feladatai
6.3.3 A külügyi és PR referens feladatai
6.3.4 Ügyvivõ feladatai
6.3.5 Az egyházügyi referens feladatai
6.4 A Dö mandátumainak keletkezése
6.5 A Dö mandátumainak megszûnése
6.5.1 A Dö tagok mandátumának megszûnése
7. A senior
7.1 A senior feladatai
8. A közgyûlés
8.1 A közgyûlés hatásköre
8.2 A közgyûlés mûködése
9. A tisztségviselõk megválasztása
9.1 A Választási Bizottság feladatai
10. A Felvételi Bizottság
11. Az Etikai Bizottság
12. Záró rendelkezések

 

I. Általános rendelkezések

A Szent Vince Szakkollégium a Misszióstársaság Alapító Okiratában, valamint a Szent Vince Kollégium Szervezeti és Mûködési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott elvek és feltételek szerint a Szent Vince Kollégium keretében és épületében mûködik. Vezetõ testületei a Szent Vince Szakkollégium Kuratóriuma, és a Közgyûlés.

Az intézmény neve és címe:

Rövid neve: Szent Vince Szakkollégium
Teljes neve: Szent Vince Kollégium és Szakkollégium
Székhelye: 2081 Piliscsaba, Templom tér 14.

1. A Szakkollégium célja:

 Az ember személyiségének harmonikus fejlesztése, esélyteremtés egy értelmiségi életpálya elindításához, megvalósításához.  Szakmai képzés és önképzés segítése, a magas színvonalú minõségi tanulmányi munka ösztönzése, feltételeinek megteremtése. Megfelelõ környezeti háttér biztosítása a keresztény értelmiségi emberek neveléséhez, oktatásához, akik a lehetõ legmagasabb szintre törekednek tanulmányaikban és a tudományos pályán. Gyakorolják hitüket, szolgálják az egyházat és a társadalmat. Az egyetemi tanulmányok mellett, azt kiegészítve érdeklõdésüknek megfelelõ tudományterület mûvelõi.

2. A Szakkollégium szervezete, mûködése

  Szellemiségében a szakkollégium két pillérre támaszkodik: vallás és bölcsészet-     tudomány. Vezetõ testülete a közgyûlés és a szakkollégium kuratóriuma, amely felügyeli a mûködés rendjét. A kuratórium tagjai: a Misszióstársaság / Lazaristák / magyarországi tartományfõnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar tanára, a szakkollégium vezetõ tanára, Szent Vince Kollégium igazgatója, a  szenior és a szakkollégium Diák-önkormányzat három tagja. Tagság által demokratikusan választott széleskörû autonómiával felruházott Diák-önkormányzattal rendelkezik. A közgyûlés által elfogadott SzMSz szerint mûködik.

2. 1. Vallási terület:

Vezetõje a Misszióstársaság tartományfõnöke, vagy a tartományfõnök által kijelölt egyházi személy.

Munkáját segítik a Misszióstársaság tagjai, meghívott paptanárok, tutorok és a Diák- önkormányzat (Dö) tagjai. 

Középpontban az ember személyiségének keresztény értékek szerinti formálása a társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi réteg kinevelése áll. Feladatunknak tekintjük egy jó szellemû közösség kialakítását, olyan közösségét, amelynek tagjai a saját boldogulásuk mellett, képesek egymásért, a kollégiumért dolgozni.   Önnevelésre is képes valláserkölcsi etikai alapokon álló emberek, akik az egyházi kollégiumi hagyományok õrzõi, folytatói.

A hitélettel kapcsolatos programokat – amelyek nyitottak kívülállók számára is –  a vallási vezetõ iránymutatása alapján  a Diák-önkormányzat segítségével valósítják meg.

2. 2. Bölcsészettudományi terület

–       Vezetõje az elnök. Feladata az összehangolt tudományos szakmai munka irányítása. A Diák- önkormányzat javaslata alapján kinevezi a vezetõtanárt és a szakkollégium tanárait, tutorait és szeniorát.  Felügyeli a tanulmányi, kutató és publikációs munkát.
–        A képzési program megtervezése a Diák-önkormányzat javaslata   és a kollégium lehetõségeihez igazítva történik.

3.   Szervezeti felépítés:

A SzVSzK szervezeti egységei: Kuratórium, a Szakkollégium Diák – önkormányzata, ( Dö ) Felvételi Bizottság (FB) Tanulmányi Bizottság, (TB) Etikai Bizottság (EB)

3. 1. Mûködési rendje és feladatai:

3.1.1. A Kuratórium

–         Szükség szerint, de legalább szemeszterenként egyszer ülésezik. Indokolt esetben a kuratóriumi ülés összehívását bármely kuratóriumi tag indítványozhatja.
–         A kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet a Dö más meghívott tagja is
–         A kuratórium dönt a SzVSzK – ot érintõ minden fontosabb szervezeti, tanulmányi – szakmai kérdésben. ( pl. az SzMSz elfogadása, módosítása, a szakkollégium éves költségvetésének elfogadása stb.)
–         A Kuratórium az etikai ügyek legfelsõbb fóruma.

3.2. 2. A szakkollégium elnöke

Az elnököt a Dö meghallgatása után a Misszióstársaság tartományfõnöke kéri fel. A jelölés szempontjai: a jelölt szakmai munkássága, tudományos eredményei és a szakkollégium szellemiségének az elfogadása.

3.2. 3. A vezetõ tanár

A vezetõ tanárt  a kuratórium jóváhagyásával az elnök nevezi ki  a PPKE-BTK tanárai közül.

3.2. 4. A vezetõtanár feladatai:

–      A szakmai munka felügyelete és irányítása
–      Az elnököt távollétében megbízásból helyettesíti
–      Képviseli a SzVSzK- ot a különbözõ szakmai fórumokon
–      Koordinálja, segíti a tanulmányi, kutatási és publikációs munkát.
–      Szükség szerint részt vesz az EB és a FB munkájában. (Ld.: 5. 9., 5. 10.)
–      Helyettesét a szakkollégium tanárai közül jelöli ki.

4. Gazdasági, fejlesztési terület

A gazdasági, fejlesztési, pályázati tevékenységgel összefüggõ feladatokat a Szent Vince Kollégium igazgatója végzi. E – feladattal összefüggõ tervezésbe bevonja a Dö – ot.

5.   A szakkollégiumi tagság:

A szakkollégium tagja lehet az a természetes személy, akinek pályázatát a Szakkollégiumi Felvételi Bizottság elfogadta, és felvételt nyert a szakkollégiumba.  Elfogadja a kollégium és szakkollégium szabályzatainak elõírásait.

5. 1. A szakkollégiumi tagok jogai:

–           Szabadon, rendeltetésének megfelelõen és szabályzatban rögzített módon használhatják a szakkollégium eszközeit, szolgáltatásait (pl. könyvtár, informatikai, oktatástechnikai, számítástechnikai eszközök). A  tagok személyesen szavazati joggal vehetnek részt a szakkollégium közgyûlése által elfogadott határozatok meghozatalában és azok végrehajtásában.
–           A rendes tag közvetlenül írásbeli kérdést intézhet a közgyûléshez) és a szakkollégium bármely tisztségviselõjéhez, aki nyolc napon belül, illetõleg a közgyûlés esetében soron következõ ülésén a választ megadni köteles.
–           A tagok a közgyûlésen szavazati joggal rendelkeznek és képviselõként jelölhetõk.

5. 2. A tagok kötelezettségei:

–         a szakkollégiumi szabályzatokban elõírtak betartása
–         az egyetemi tanulmányi kötelezettségek eredményes teljesítésén túl, legjobb képességeik szerint tanulni, részt venni a Szakkollégium szakmai és közösségi életében, valamint az értékelési rendszerek követelményeinek való megfelelés.
–         a rábízott vagyont megóvni, és tételesen elszámolni annak felhasználásáról.

5. 3. A tagok felvétele:

 A felvételrõl a jelölt pályázata és személyes meghallgatás alapján dönt a Felvételi Bizottság (FB). (Ld.: 5. 9.)

A  felvétel szempontjai:
–         korábbi tanulmányi eredményei, tevékenysége
–         a SzVKSzK Alapító Okiratában és más szabályzataiba megfozott követelmények elfogadása.
–         szociális magatartás, beilleszkedés a kollégium szakmai tevékenységébe.
–         A szemeszterek végén index másolattal kell igazolni a félév teljesítését (felsõbb évesek esetében)

5. 4. A tagság megszûnése:

–         a  tag kilépésével.
–         a tag kizárásával
–         a  kilépést a szakkollégiumból  írásban kell jelezni a Dö – nek
–         kizárásra kerül sor, amennyiben a tag kötelezettségeit rendszeresen nem teljesíti, ill. súlyosan gátolja a szakkollégium mûködését, vagy szándékosan súlyosan veszélyezteti a szakkollégium célkitûzéseinek megvalósítását, és az etikai bizottság döntése alapján méltatlanná válik a tagságra.

6.  A Diák-önkormányzat

A szakkollégium tagjai közül diák-önkormányzatot választ, amely a szakkollégium tagjainak képviseleti szerve. Minden szakkollégista választó, és választható. Az Dö  mandátuma egy tanévre szól. A tagok mandátumai együttesen, vagy külön – külön a közgyûlés határozata alapján megerõsítéssel megújíthatók.

6. 1. Diák-önkormányzat mûködése

A  Dö öt tagból áll és akkor határozatképes, ha a tagok négyötöde jelen van. Szavazategyenlõség esetén a titkár dönt.  Üléseinek összehívását bármelyik tag kezdeményezheti. Az üléseken minden tag szavazati joggal rendelkezik, döntéseit nyílt szavazással hozza. Személyi kérdésekben titkos szavazás is elrendelhetõ. Az üléseken a szakkollégium bármely tagja részt vehet, de szavazati joggal nem rendelkezik. Rendkívüli esetben zárt ülés rendelhetõ el.

6. 2. A Diák-önkormányzat jog és hatásköre:

–     ellátja a szakkollégium hallgatóinak  képviseletét
–     tagjai közül  tisztségviselõket választ
–     elkészíti a szakkollégium tanévre szóló programtervezetét, azt elõterjeszti a kuratóriumnak jóváhagyásra
–     elõkészíti a közgyûléseket és más bizottsági (EB, FB) üléseket, azokról jegyzõkönyvet készít
–     elbírálja a jelentkezõk pályázatait és dönt a kizárás kérdésében.
–     munkájáról köteles beszámolni a Közgyûlésnek és a Kuratóriumnak.
–     segíti és koordinálja a szakkollégium pályázati munkáját

6. 3. A Diák-önkormányzat tisztségviselõi:

A Dö tagjai a következõ tisztségeket töltik be: titkár, tanulmányi referens, külügyi és PR referens, ügyvivõ, egyházügyi referens

6. 3. 1. A titkár jog és hatásköre:

–     a Dö munkájának irányítása.
–     beszámol a Dö munkájáról a Közgyûlésnek és a Kuratóriumnak.
–     a titkárt akadályoztatása esetén a tanulmányi referens helyettesíti.
–     az Dö üléseit a titkár hívja össze legalább havonta egyszer; indokolt esetben, bármely Dö tag indítványa alapján.
–     a közgyûlést a titkár vagy az általa megbízott személy nyitja meg, vezeti le és zárja be, mint levezetõ elnök.
–     gondoskodik jegyzõkönyv vezetésérõl és a Dö határozatainak nyilvánosságra hozataláról, a szakkollégiumi dokumentumok archiválásáról.

6. 3. 2. A tanulmányi referens feladatai:

–     a szakkollégiumi tanárokkal való kapcsolattartás
–     szemeszterenként értékeli a tagok tanulmányi munkáját
–     tanévenként megszervezi a tagság nyilvános beszámoltatását
–     a szakmai programok és elõadások megszervezése
–     a titkár helyettese, õt  megbízás alapján  képviseli
–     tanulmányi kirándulások, lelki gyakorlatok megszervezésének elõkészítése
–     a szakkollégiumi tanrend / órarend / elkészítése elõterjesztése jóváhagyásra
–     tanév végén írásos értékelést készít minden tag tanulmányi elõmenetelérõl

6. 3. 3. A külügyi és PR referens, feladatai:

–     az írott és elektronikus médiában való tájékozódás és a tagság tájékoztatása
–     kapcsolattartás a hazai és határon túli  társszervezetekkel és partnerekkel
–     kapcsolatfelvételre javaslatot tesz

6. 3. 4. Ügyvivõ feladatai:

–     a titkár helyettese
–     figyeli a pályázatokat és beszámol ezekrõl a DB – nek
–     támogatások, pénzügyi források felkutatása

6. 3. 5. Az egyházügyi referens feladatai

–     a vallási vezetõvel, vagy az általa meghatalmazott  személlyel folyamatos kapcsolattartás-     a vallási vezetõvel elkészítik a tanévi vallási programot
–     a programok megismertetése a diáksággal
–     az egyházi intézményekkel való kapcsolattartás.
–      kezdeményezõen részt vesz a vallási tárgyú rendezvények megszervezésében
–     felügyeli az Alapító Okiratban megfogalmazott egyházi vonatkozású alapelvek betartását.

6. 4.  A Dö mandátumainak keletkezése

A Diák-önkormányzat tagjait a szakkollégium diákjai közül demokratikusan    választják.

6.5 A Dö tagjai mandátumának megszûnése

6.5. 1 A Dö tagjai mandátumának együttes megszûnése.

–       az új Dö megválasztásával hivatalból távozó Dö mandátumai automatikusan megszûnnek. A folyamatban lévõ ügyeket az új Dö köteles a régitõl átvenni.
–       ha két választás között a Dö bármely okból mûködésképtelenné válik, az összes tag jelenlétében egyhangú szavazással oszlatja fel magát. Feloszlatás esetén automatikusan új választást kell kiírni.
–       az új Dö megalakulásáig a régi Dö ügyvivõként dolgozik.
–        az újonnan választott Dö teljes jogkörrel mûködik a következõ választásig.

6.5. 2 Az egyes Dö tagok mandátumainak megszûnése.

A mandátumok megszûnésének lehetséges okai:

–       a képviselõtestületbõl való visszahívás, kizárás vagy kilépés, illetve a szakkollégiumi tagság elvesztése.
–       a visszahívás abban az esetben lép életbe, ha a szavazásra jogosult szakkollégiumi tagok ötven százaléka plusz egy fõ jelen van, és a jelenlévõk kétharmada a visszahívás mellett dönt.
–       a Dö határozata értelmében, a Dö tag részletes indoklás mellett kizárható a Dö-bõl a többi Dö tag egyhangú döntése estén.
–       a Dö tag indoklással bármikor kiléphet a Dö-bõl,
–       a távozó Dö tag tisztségét az elõzõ választáson sorrendben legtöbb szavazatot kapott jelölt veszi át.

7. A senior

A seniort a vezetõ tanár a Dö meghallgatása után jelöli ki. 

7. 1. Feladatai:

–         segíti a Dö munkáját
–         elõsegíti az egyetem oktatóinak és a szakkollégium tagjainak együttmûködését.
–         segít elkészíteni a szakkollégium tanulmányi szakmai munkatervét
–         részt vesz a FB munkájában (Ld. 5. 9.)

8.  A közgyûlés

A szakkollégium tagjainak összessége a közgyûlés, amely a Szakkollégium mûködését alapvetõen meghatározó kérdések eldöntésének fóruma. (pl. a szakkollégiumi szabályzatok megvitatása, tanulmányi és vizsgakövetelmény szintek elfogadása, a szakmai programtervezetek jóváhagyása. A közgyûléssel ismertetni kell a fejlesztési, pályázati, gazdálkodási tevékenység eredményeit, stb.)

8. 1. A közgyûlés hatáskörei:

–        az SzMSz és más szabályzatok elfogadása
–         a szakkollégium mûködésérõl készült beszámoló elfogadása
–         a Dö és a Választási Bizottság (VB) tagjainak megválasztása.
aDöprogramjának,feladatainakmeghatározása   és    beszámolójának  elfogadása.

8. 2 A Közgyûlés mûködése:

–            a Közgyûlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok 50%-a plusz egy fõ jelen van. Ennek hiányában a Közgyûlést nyolc napon belül újból össze kell hívni. Az ugyanazon napirenddel meghirdetett második ülés a jelen levõ tagok számától függetlenül határozatképes.
–            a Közgyûlést a titkár vagy az ügyvivõ nyitja meg, vezeti le és zárja be, mint levezetõ elnök.
–            A Közgyûlés határozatait nyílt szavazással hozza, de elrendelhet titkos szavazást is.
–            A Közgyûlésrõl jegyzõkönyvet kell vezetni. A Közgyûlés határozatait és állásfoglalásait az ülést követõ három napon belül az érintettek számára hozzáférhetõvé kell tenni.

9. A tisztségviselõk megválasztása:

A szakkollégium tisztségviselõit a Szent Vince Kollégium SzMSz – e IV. Fejezet 4.4.1;  4.4.2;  4.4.3,  pontjainak elõírásait alkalmazva kell eljárni.

A szakkollégium tisztségviselõit a Szent Vince Kollégium SzMSz – e IV. Fejezet 4.4.1;  4.4.2;  4.4.3,  pontjainak elõírásait alkalmazva kell eljárni.

9. 1  A Választási Bizottság feladatai:

–         a választások adminisztratív és technikai elõkészítése
–         a jelöltek meghallgatása, programjaik értékelése
–         a jelöltek névsorának közzététele ( választás elõtt 8 nappal )
–         a választás lebonyolítása, a szavazatok összeszámlálása, az
eredmény kihirdetése.
–         a választási aktus befejezése után a VB föloszlatja önmagát.
–         óvással a kuratóriumhoz lehet folyamodni

10.  A Felvételi Bizottság (FB)

Feladata: szervezi és bonyolítja a szakkollégiumi felvételt.

Tagjai: a Dö két tagja és a szakkollégium tanára. Az FB meghívhat más szakkollégiumi tagokat is munkája segítésére. A Dö  az egyetemi felvételik során a beérkezett pályázatok és felvételi beszélgetések alapján, a vezetõtanár meghallgatása után, a szakkollégiumi tagságra érdemesnek tartott hallgatókat felveszi a szakkollégium rendes tagjai sorába. A felvett hallgatók kitöltött adatlapját és Bentlakási Megállapodását átadja a kollégium igazgatójának.

11.  Az Etikai Bizottság (EB)

Etikai – fegyelmi vétség és kártérítési ügyben a Szent Vince Kollégium Szervezeti és Mûködési Szabályzata VIII. Fejezetében leírtak szerint kell eljárni.

12. Záró rendelkezés

A Szent Vince Szakkollégium Szervezeti és Mûködési Szabályzata, a Szent Vince Kollégium Alapító Okiratával, Szervezeti és Mûködési Szabályzatával  és más okirataival együtt

érvényes. A Szabályzat idõszerû módosítását, korszerûsítését kezdeményezheti a Misszióstársaság, a Kollégium a Kuratórium és a Diák-önkormányzat.

Záradék:

Jelen Szabályzat a 2000. szeptember 1 – én kelt SzMSz módosított változata.
A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot jóváhagyólag aláírta:

A Misszióstársaság részérõl:

  • £ucyszyn Józef CM, tartományfõnök

A Kuratórium részérõl:

  • Dr. Õze Sándor, docens vezetõtanár

A Szent Vince Kollégium és Szakkollégium részérõl:

  • Gálffy István, igazgató

A Szervezeti és Mûködési Szabályzat tervezetét a Diák-önkormányzat megvitatta és elfogadásra a Közgyûlésnek és a Kuratóriumnak ajánlja:

  • Apostol András, Dö titkár

Kelt: Piliscsabán,   2002. szeptember 1-én

A szakkollégium tisztségviselõit illetően a Szent Vince Kollégium SzMSz – e IV. Fejezet 4.4.1;  4.4.2;  4.4.3,  pontjainak elõírásait alkalmazva kell eljárni.